top of page

Privatlivspolitik

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data.
I denne privatlivspolitik, kan du læse nærmere om behandlingen af dine data som medlem af Lindberg Træning og Massage. Dataene behandles for at kunne opfylde den kontrakt, der er mellem dig og centret om et medlemskab af Lindberg Træning og Massage. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk 1 (b).
Lindberg Træning og Massage er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Data udleveres udelukkende til de beskrevne i denne privatlivspolitik.
Kontaktoplysning:
Lindberg Træning og Massage
Herningvej 74 A, 8600 Silkeborg
CVR-nr: 39719819
Telefon: 60608684
Mail: lindbergtraening@gmail.com
Vi behandler personoplysninger på både børn og unge under 18 år samt voksne.
Vi behandler almindelige personoplysninger i form af oplysninger om navn, adresse, CPR-nr., telefonnummer, e-mailadresse samt indmeldelsesdato.
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:
Sportssolution
Dibs/PBS

PayPal
Personoplysningerne behandlet af Lindberg Træning og Massage indhentes alene hos dig eller den værge, som har indmeldt dig. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os og indtil 120 dage efter din udmeldelse af Lindberg Træning og massage.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Har du brug for at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Persondatapolitik for patientbehandling ved Lindberg træning og massage ApS

Velkommen hos Lindberg Træning og Massage, Herningvej 74A, lindbergtraening@gmail.com. I forbindelse med din træning og dine behandlinger her i centeret er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

bottom of page